Archidiecezja Poznańska

Ceremoniarz, lektorzy i ministranci Słowa Bożego

  
   
   

Lektorami w Kościele Katolickim nazywa się trzy grupy osób:

*  Kleryków przyjmujących na III roku posługę lektoratu;

*  Ministrantów Słowa Bożego;

* Wszystkich wiernych świeckich wykonujących podczas Liturgii czytania biblijne (Prawo Kościelne dopuszcza, by czytania mszalne wykonywali także wierni, którzy nie zostali ustanowieni lektorami, ani nie ukończyli Kursu Lektorskiego);

W naszej parafii słowem „lektor” nazywamy właśnie ministrantów Słowa Bożego. Warto rozróżnić, że młodzi chłopcy nie otrzymują posługi lektoratu, lecz błogosławieństwo do spełnienia funkcji czytania Słowa Bożego podczas liturgii.

Funkcje lektora szczegółowo określa Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego w numerach 194-198: Jeżeli nie ma diakona, w procesji do ołtarza lektor ubrany w obowiązującą szatę, może nieść uniesiony nieco ku górze Ewangeliarz; [OWMR 194].

Najważniejsze zadanie lektora określa punkt 196: Lektor wykonuje na ambonie czytania poprzedzające Ewangelię. Jeżeli nie ma psałterzysty, może wykonać psalm responsoryjny następujący po pierwszym czytaniu.

Lektor może również podawać intencje modlitwy powszechnej oraz odczytywać antyfony [por. OWMR 197, 198].

Przygotowanie do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym odbywa się podczas specjalnego kursu organizowanego dla kandydatów na lektorów. Celem tego kursu jest przygotowanie kandydatów zarówno od strony duchowej, jak i intelektualnej. Dlatego oprócz spotkań z formacji wewnętrznej, podczas kursu odbywają się zajęcia z zakresu formacji liturgicznej, biblijnej oraz fonetycznej. Kurs lektorski kończy się egzaminem z wszystkich bloków tematycznych, za wyjątkiem formacji wewnętrznej. Kandydaci, którzy zdali egzamin, podczas uroczystej Mszy św. otrzymują specjalne błogosławieństwo do wykonywania funkcji lektora oraz krzyż lektorski i legitymację.

W kursie lektorskim mogą uczestniczyć ministranci uczęszczający do III klasy gimnazjum i starsi. 

Obecnie w naszej parafii jest ceremoniarz, czterech lektorów oraz kilku kandydatów do pełnienia funkcji Ministranta Słowa Bożego.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
                   ul. Bukowska 63   62-060 Strykowo                             
tel. 618-134-039                           e-mail: xtomasz@vp.pl   
tel. kom. 694 419 953
Nr konta: 
Bank PKO BP, Oddz. 1 w Stęszewie  46 1020 4027 0000 1902 1549 3747